I. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka:
Polska Rolna Krzysztof Wróblewski, 05-462 Stefanówka ul. Bociania 10, NIP: 532 131 40 70, REGON: 57280796, zwanym dalej Firmą
Firma prowadzi strony internetowe pod adresem http:// nowypm.pl i http://polskarolna.pl/ i nimi zarządza.
II. Administrator Danych Osobowych
Z osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: redakcja@polskarolna.pl
III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ
1) W celu skontaktowania się z Panią/Panem w sprawie przez Panią/Pana opisanej
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na  Pani/Pana wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie.
2) W celu archiwalnym i dowodowym 
— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Firmy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Pana/Panią z Firmą).
DANE OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z UPOWAŻNIENIA KONTRAHENTA LUB KLIENTA NP. WYZNACZONYCH DO WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ PRACOWNIKÓW LUB UPOWAŻNIONYCH PEŁNOMOCNIKÓW
1) W celu skontaktowania się z Panią/Panem, aby zawrzeć lub wykonać umowę z klientem lub kontrahentem, w imieniu którego się Pani/Pan kontaktuje.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zawarcie i wykonanie umowy z osobą, w imieniu której się z nami Pani/Pan komunikuje oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO – zawarcie i wykonanie umowy.
 
Pani/Pana dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od osoby na rzecz której się z nami Pani/Pan kontaktuje.
2) W celu archiwalnym i dowodowym 
— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Firmy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Panią/Pana z Firmą np., spełnienie niniejszego obowiązku informacyjnego).
3) W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Pani/Pana dane były podane w umowie jako dane do kontaktu lub widniały w dokumentach księgowych
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa podatkowego.
DANE SŁUŻBOWE OSÓB DO KONTAKTU POZYSKANE Z WIZYTÓWEK LUB JAKO DANE POWSZECHNIE DOSTĘPNE
1) W celu skontaktowania się z Panią/Panem Firma przetwarza takie dane osobowe, 
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi utrzymanie i rozwój relacji biznesowych z Panią/Panem lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje.
V. Prawo wycofania zgody
1) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
2) Jeżeli chciałby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila do osoby odpowiedzialnej za Ochronę Danych.
3) Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
VI. Wymóg podania danych osobowych
1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania ze strony internetowej lub w celu skontaktowania się z Firmą.
2) Jeżeli kontaktuje się Pani/Pan z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta podanie danych może być niezbędne z uwagi na łączącą Panią/Pana relację z klientem lub kontrahentem Firmy, jak również jest nam niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy na rzecz osoby, w imieniu której się Pani/Pan komunikuje.
3) Jeżeli kontaktuje się Pani/Pan z nami podanie danych może być niezbędne z uwagi na łączącą Panią/Pana relację z Firmy, jak również jest nam niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy na rzecz Pani/Pana.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
VIII. Odbiorcy danych osobowych
1) Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Pani/Pana dane hostingodawcy, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcy narzędzia do tworzenia statystyk 
2) Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Uprzejmie informujemy, że nie przesyłamy danych do państw trzecich
X. Okres przetwarzania danych osobowych
1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.
2) Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres:
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kontaktowym;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawa podatkowego.
XI. Uprawnienia podmiotów danych
1) Uprzejmie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych.
2) Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3) Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4) Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności; lub
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
XII. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli Pani/Pan uważa, że jego/jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
XIII. Postanowienia końcowe
1) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2) O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pani/Pan powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

Współpraca