Przegląd Mleczarski 7/2024
em. prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński

Wibracje, drgania oraz rezonans w otoczeniu ludności, wytwarzane przez wybrane gałęzie przemysłu, w tym mleczarski oraz ich potencjalnie negatywny wpływ na człowieka
Streszczenie
Celem pracy jest omówienie zjawiska określanego jako wibracje lub drgania, występujące w sposób naturalny w przyrodzie oraz wywołane przez wielokierunkową gospodarczą działalność człowieka, m.in. przez bardzo utechniczniony przemysł mleczarski, które mogą oddziaływać szkodliwie na człowieka. Przedstawiono podstawy teoretyczno-fizyczne drgań, definiowanych jako ruch cząstek ośrodka sprężystego względem położenia równowagi. Przybliżono analizowane drgania w miejscu pracy, które docierają do organizmu człowieka, głównie poprzez bezpośredni kontakt z drgającym przedmiotem, którym najczęściej jest sprężysty ośrodek stały. Omówiono podział i ważniejsze źródła drgań związane z różnymi rodzajami przemysłu, w tym mleczarskiego, który jest coraz bardziej wyposażony w urządzenia i instalacje będące źródłem wibracji i drgań. Wibracje i drgania wiążą się z możliwością zjawiska rezonansu poszczególnych części ciała, który polega na gwałtownym wzroście amplitudy drgań narażonego obiektu. W odniesieniu do organizmu człowieka rezonans może wywołać krwotoki, zaburzenia w działaniu narządów, np. serca, płuc, żołądka, a w skrajnym przypadku doprowadza do uszkodzeń. Rezonans może doprowadzić do pęknięcia lub rozerwania maszyny czy urządzenia. W podsumowaniu zwrócono uwagę na dolegliwości związane z działaniem drgań mechanicznych w środowisku pracy, czyli na zespół wibracyjny będący chorobą zawodową.
Słowa kluczowe: wibracje, drgania, rezonans, źródła w przyrodzie, przemysł, mleczarstwo, zagrożenie zdrowia, choroby
 
Vibration, Oscillation, and Resonance Produced by Selected Branches of Industry, Including the Dairy Industry – Potential Negative Impact on Humans
Abstract
 The aim of this paper is to discuss the phenomenon of vibration or oscillation, which occurs naturally, is sometimes caused by multidirectional human economic activities or the highly technical dairy industry and can have a harmful effect on humans. The theoretical and physical basis of vibrations, defined as the movement of particles of an elastic medium with respect to an equilibrium position, is provided. The analysed workplace vibrations reaching the human body mainly through direct contact with the vibrating object, which is most often an elastic solid medium, were presented. The major sources of vibration associated with different types of industry are discussed, including dairy, which is increasingly equipped with equipment and installations that are sources of vibration and oscillation. Vibration and oscillation are associated with the possibility of the phenomenon of resonance of individual parts of the body, which involves a sharp increase in the amplitude of the vibration of an exposed object. In the human body, resonance can cause hemorrhages, and disturbances in organs, e.g. heart, lungs, and stomach and, in extreme cases, lead to damage. Resonance can lead to the breaking or bursting of a machine or device. In conclusion, attention was drawn to the ailments associated with the effects of mechanical vibration in the working environment, i.e. vibration syndrome being an occupational disease.
Keywords: vibration, oscillation, resonance, sources in nature, industry, dairy, health risks, disease
 
inż. Oskar Nowak
Nabiał w kontekście turystyki gastronomicznej
Streszczenie
Turystyka gastronomiczna jest określana jako dynamicznie rozwijający się trend, który łączy podróże z zainteresowaniem kulinariami danego regionu. Na szczególną uwagę zasługuje rola dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji w przyciąganiu turystów. W kontekście produktów mleczarskich należy zaznaczyć, że rośnie zainteresowanie turystów procesem produkcji sera, innych tradycyjnych, regionalnych produktów mleczarskich oraz wytwarzania potraw z ich wykorzystaniem. Coraz większe znaczenie zyskuje pojęcie turystyki nabiałowej, w tym turystyki serowej i mleczarskiej, jako sposobu promocji lokalnych produktów. Kluczowe również jest nowatorskie wykorzystanie produktów mleczarskich w gastronomii, zwłaszcza metod kuchni molekularnej oraz podkreślenie roli trendów kulinarnych, takich jak kuchnia fusion, w kreowaniu nowych doznań smakowych dla turystów. Ważne jest podkreślenie i zauważenie wpływu mediów społecznościowych na rozwój nowych trendów gastronomicznych i podkreślenie znaczenia tradycji w kształtowaniu dzisiejszej nowoczesnej kuchni.
Słowa kluczowe: gastronomia, turystyka gastronomiczna, nabiał, turystyka mleczarska
 
Dairy in the Context of Gastronomic Tourism
Abstract
Gastronomic tourism is described as a rapidly growing trend that combines travel with an interest in the culinary of a particular region. The role of cultural heritage and local traditions in attracting tourists deserves special attention. In the context of dairy products, it should be noted that there is a growing interest among tourists in the production process of cheese, other traditional regional dairy products and the production of dishes using them. The concept of dairy tourism, including cheese and dairy tourism as a way of promoting local products, is gaining increasing importance. Also key is the innovative use of dairy products in gastronomy, especially molecular gastronomy methods, and highlighting the role of culinary trends, such as fusion cuisine, in creating new taste experiences for tourists. It is important to highlight and note the influence of social media on the development of new gastronomic trends and to emphasise the importance of tradition in shaping today's modern cuisine.
Keywords: gastronomy, gastronomic tourism, dairy, dairy tourism
 
dr inż. Anna Gątarska, dr inż. Iwona Szerszunowicz
 
Spożycie produktów mleczarskich wśród młodzieży
Streszczenie
Coraz większa świadomość i wzrastające zainteresowanie konsumentów produktami o właściwościach odżywczych i prozdrowotnych, a wraz z tym zmieniające się potrzeby nabywców, skłaniają producentów do wprowadzania na rynek nowych produktów.
Celem badań była ocena spożycia produktów mleczarskich przez młodzież oraz decyzji zakupowych dotyczących nowych produktów mleczarskich na podstawie przeprowadzonych badań konsumenckich.
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu wśród młodzieży studiującej i uczącej się w szkołach średnich z terenów północno-wschodniej Polski. Kwestionariusz wywiadu zawierał zarówno pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, jak i otwarte dotyczące spożycia oraz nabywania nowych produktów mleczarskich. Badania przeprowadzono w okresie od kwietnia do czerwca 2024 roku.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że ok. 87% badanej młodzieży jest stałymi konsumentami produktów mleczarskich, którzy kształtują przyszłe kierunki rozwoju przemysłu mleczarskiego. Młodzi respondenci jako główne powody spożywania tych produktów wskazują cechy sensoryczne oraz wartość odżywczą. Poza tym respondenci deklarują, że chętnie sięgają po nowe produkty mleczarskie ze względu na chęć spróbowania czegoś nowego i lepszy skład produktu.
Słowa kluczowe: produkty mleczarskie, spożycie, badania konsumenckie
 
The Consumption of Dairy Products Among Young People
 Abstract
The growing awareness of consumers and their expanding interest in products with nutritional and health-promoting properties, together with the changing needs of buyers, encourage the producers to introduce new products to the market.
The aim of the research was to assess the consumption of dairy products by young people and their purchase decisions regarding new dairy products, on the basis of consumer research. The research were carried out with the use of an interview questionnaire among young people studying in secondary schools and universities and from the area of northeastern Poland. The interview questionnaire contained both closed-end, single- and multiple-choice questions, and open-ended questions about the consumption and purchase of new dairy products. The research were conducted in the period from April to June 2024. On their basis, it can be concluded that about 87% of the surveyed young people are regular consumers of dairy products, who affect and will shape the future directions of development for the dairy industry. As the main reasons for the consumption of these products, young respondents indicate their sensory properties and nutritional value. Besides, the respondents declare that they are willing to choose new dairy products due to the desire to try something new and because of a better composition of the product.
Keywords: dairy products, consumption, consumer research
 
dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW; dr inż. Marta Czekaj, prof. URK; dr hab. Tomasz Wojewodzic, prof. URK
 

Ekonomiczne i organizacyjne skutki kryzysów globalnych dla sektora mleczarskiego w Polsce
Streszczenie
Lata 2020-2024 to okres permanentnych zakłóceń na rynkach gospodarczych. Zostały one zapoczątkowane kryzysem pandemicznym i kontynuowane głębokim kryzysem politycznym skutkującym wybuchem wojny na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Polski sektor mleczarski, posiadający nadwyżki w stosunku do zapotrzebowania krajowego, musi borykać się ze skutkami tych niekorzystnych zjawisk. Przejawem tego są duże wahania cen zarówno produktów mlecznych, jak również cen skupu mleka, co utrudnia zarówno mleczarniom, jak również rolnikom podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Dodatkowo, narastający konflikt o dominację na świecie pomiędzy USA a Chinami skłania do przypuszczeń, że w nieodległej przyszłości kryzys na rynku globalnym będzie się pogłębiał. Kraje UE (głównie Niemcy i Francja) mogą przeforsować opcję poświęcenia w wymianie handlowej z Chinami branży rolno-żywnościowej (w tym, sektora mleczarstwa), za ochronę sektora motoryzacyjnego. Wyhamowanie eksportu produktów mlecznych, poprzez nałożenie ceł ze strony chińskiej, niewątpliwie przyczyni się do pogorszenia sytuacji ekonomicznej sektora mleczarskiego w krajach UE. Szczególnie mleczarnie eksportujące serwatkę i mleko w proszku mogą czuć niepokój z powodu narastających sporów.

Słowa kluczowe: kryzysy, rynek mleka, eksport, import, prognoza
 
Economic and Organisational Impacts of Global Crises on the Dairy Sector in Poland
 Abstract
The years 2020-2024 have been a period of permanent disruption in economic markets. These were initiated by the pandemic crisis and continued with a deep political crisis resulting in the outbreak of war in Ukraine and the Middle East. The Polish dairy sector, which has surpluses in relation to domestic demand, has to contend with the effects of these adverse phenomena. This is manifested by large fluctuations in the price of both dairy products and the purchase price of milk, which makes it difficult for both dairies and farmers to make investment decisions. In addition, the growing conflict for world domination between the USA and China leads to speculation that the global market crisis will worsen in the near future. EU countries (mainly Germany and France) may push through the option of sacrificing the agri-food industry (including, the dairy sector) in trade with China, for the protection of the automotive sector. The deceleration of dairy exports through the imposition of tariffs from the Chinese side will undoubtedly contribute to the economic situation of the dairy sector in EU countries. In particular, dairies exporting whey and milk powder may feel uneasy about the growing disputes.
Keywords: crises, milk market, exports, imports, prediction

Spis treści

 

Współpraca