Informacja RODO 
Dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej
 
[Administrator Danych]
1. Polska Rolna Krzysztof Wróblewski, 05-462 Stefanówka ul. Bociania 10, NIP: 532 131 40 70, REGON: 57280796  
Jest administratorem danych osobowych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznej. 
2. Z administratorem danych można kontaktować się: 
a) pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej,
b) pod adresem poczty elektronicznej nadawcy,
c) poprzez osobę odpowiedzialną za Ochronę Danych, Pana Krzysztofa Wróblewskiego adres e-mail: redakcja@polskarolna.pl
 
II [Cele i czas przetwarzania danych osobowych]
1. Administrator przetwarza informację kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:
a) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,
b) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami/kontrahentami i innymi osobami, 
c) przyjmowanie pism, zgłoszeń wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji i innych wniosków,
d) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń,
f) wykonania umowy 
g) w celu nawiązania współpracy,
2. Administrator informuje, że może posiadać Państwa numer telefony jeśli został mu on przekazany i przetwarzać go w celach powyżej wskazanych. 
3. Dane osobowe, będziemy przechowywać do utraty ich przydatności do wyżej wymienionych celów.  
 
III [Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych]
1.Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:
a) prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO):
- kontakt wobec korespondencji incydentalnej oraz stałej, polegający na umożliwieniu odpowiedzi, 
-dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami, 
-wykonanie umowy łączącej administratora z pracodawcą adresata,
-przekazanie informacji o działalności Administratora na wyraźne żądanie nadawcy (przekazanie informacji handlowej)
b) wykonanie umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 
IV [Odbiorcy danych osobowych]
1.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi:
a) utrzymania poczty elektronicznej 
b) windykacji
c) doradcze i prawne 
d) obsługi administracyjnej
 
[Prawa osób, których dane dotyczą]
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu do danych,
b) do otrzymania kopii danych, 
c) do sprostowania danych, 
d) do usunięcia danych,
e) do ograniczenia przetwarzania, 
f) do przenoszenia danych,
g) do sprzeciwu,
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli. 
 
VI [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

Współpraca