Ubezpieczenia w przemyśle spożywczym – vademecum informacji o ubezpieczeniach dla członków zarządów i osób zajmujących się ubezpieczeniami – c.d.

W poniższym tekście przedstawiono analizę czynników, które decydują o wielkości wydatków na ubezpieczenia w firmach mleczarskich. Przedstawiono propozycję obniżenia tych kosztów. Wydatki te można obniżyć o 20-30%.

Wielkość kosztów na ubezpieczenia w Spółdzielniach Mleczarskich zależy od:

 1. Wyboru właściwych ubezpieczeń. Powinno to być dokonane na podstawie analizy zagrożeń występujących w Firmie.
 2. Zakresu wybranych ubezpieczeń (wybór ubezpieczonych ryzyk).
 3. Sum ubezpieczeń (limitów) w poszczególnych ryzykach i dodatkowych klauzulach rozszerzających zakres ubezpieczeń.

Osoby (członkowie Zarządu) zajmujące się w Firmach ubezpieczeniami powinny posiadać minimalną, niezbędną wiedzę o ubezpieczeniach, która pozwoli im na prawidłową ocenę zagrożeń występujących w Przedsiębiorstwie. Takie kompetencje są niezbędne do wyboru właściwego, profesjonalnego brokera reprezentującego Spółdzielnię Mleczarską wobec Ubezpieczycieli. Jakość brokera decyduje o właściwej ochronie ubezpieczeniowej Firmy i o jej kosztach.

To broker powinien:

 1. Wspólnie z klientem dokonać analizy zagrożeń występujących w Firmie.
 2. Zaproponować zawarcie ubezpieczeń prawidłowo chroniących Ubezpieczonego.
 3. Zaproponować właściwe (wg niego) sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach i wybór odpowiednich klauzul dodatkowych z odpowiednimi limitami.
 4. Przedstawić Firmie pisemną analizę otrzymanych ofert ubezpieczeń. Zwrócić uwagę na występujące w nich wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczycieli oraz na znaczenie i wielkość proponowanych franszyz redukcyjnych i udziałów własnych.
 5. Zaproponować wybór najlepszej (wg niego) oferty ubezpieczenia Firmy.

Osoby (członkowie Zarządu) reprezentujące Firmę i zarządzające ubezpieczeniami na podstawie propozycji brokera ustalają sumy ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach oraz zakres poszczególnych ubezpieczeń i klauzule dodatkowe. Te decyzje wpływają na koszt ubezpieczeń. Osoby te, na podstawie analizy i rekomendacji brokera, dokonują wyboru oferty ubezpieczenia Firmy.

Konsekwencje najczęściej występujących uchybień w zawieranych ubezpieczeniach, wynikające z niewiedzy lub fałszywie pojętej oszczędności, to:

 1. Nie kupując wszystkich potrzebnych ubezpieczeń Firma bierze na siebie ryzyko wystąpienia szkody i związane z tym konsekwencje finansowe.
 2. Zaniżając np. w OC działalności sumy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia 50 tys. PLN lub 100 tys. PLN) Przedsiębiorstwo naraża się na znaczne straty.
 3. Zmniejszenie kosztów ubezpieczeń poprzez zwiększenie wyłączeń odpowiedzialności Firmy Ubezpieczeniowej (świadomie lub z niewiedzy) to poważna wada ochrony ubezpieczeniowej.
 4. Brak odpowiednich, dodatkowych klauzul (świadomie lub z niewiedzy) znacznie pogarsza jakość zawartych ubezpieczeń.

Oczywiście najprostszy sposób na obniżenie kosztów w Firmie to ograniczenie się tylko do ubezpieczenia budynków, maszyn i urządzeń od ognia i innych zdarzeń, OC firmy w zakresie podstawowym i ubezpieczenie pojazdów. Maksymalne zmniejszenie sum ubezpieczenia w tych polisach spowoduje, że koszt tych ubezpieczeń będzie niewielki, ale Firma nie będzie właściwie zabezpieczona. Z doświadczenia wiem, że w firmach przemysłu spożywczego takie sytuacje występują.

Koszty ubezpieczeń w Firmie można obniżyć poprzez:

 1. Wybór właściwego brokera. Powinien mieć odpowiednie kompetencje i doświadczenie – warunek ten spełniają brokerzy, którzy pracowali poprzednio w Towarzystwach Ubezpieczeń na kierowniczych stanowiskach. Ich doświadczenie jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy pojawi się większa szkoda. Reprezentując klienta potrafią optymalnie poprowadzić w jego imieniu likwidację szkody. Niestety, Firmy ubezpieczające się nie są w stanie same sprawdzić jakości zawartych umów ubezpieczeniowych. Zwykle wartość ubezpieczeń testowana jest poprzez wypłaty z pojawiających się szkód. Szkody duże, istotne dla działalności firmy, pojawiają się rzadko (jest to prawidłowość statystyczna), ale wówczas okazuje się często, że Ubezpieczyciel (poprzez swoje wyłączenia) pokrywa tylko część strat lub standardowy zakres polisy nie obejmuje tego konkretnego zdarzenia. Jest to typowa, kosztowna nauka na własnych błędach. W takich sytuacjach i Zarząd Firmy, i dotychczasowy broker zgodnie pomstują na „złodziejstwo” Towarzystwa Ubezpieczeń. Członkowie Zarządu Spółdzielni powinni zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenia to business i każda ze stron powinna przy zawieraniu ubezpieczenia zadbać o swoje interesy. Dlatego bardzo ważnym elementem ubezpieczenia jest profesjonalizm i kompetencje brokera. W celu uniknięcia strat warto o to zadbać na początku procesu zawierania ubezpieczenia.
 2. Firmy z branży spożywczej powinny prowadzić odpowiednią politykę ubezpieczeniową. Powinna ona polegać na wspólnym ubezpieczaniu się kilku lub kilkunastu firm za pośrednictwem jednej Firmy Brokerskiej (FB). Spółdzielnia Mleczarska, nawet średniej wielkości, jest jednym z tysięcy klientów Towarzystwa Ubezpieczeń. Traktowana jest jak zwykły, przeciętny klient, decyduje o tym suma składek płaconych za ubezpieczenia. Każda pojedyncza szkoda, nawet niewielka, pogarsza jego sytuację. Kilka lub kilkanaście Firm ubezpieczających się razem w nieformalnej grupie, reprezentowanej przez jednego brokera stwarza całkiem nowe możliwości zawierania ubezpieczeń.
 3. Broker przedstawia Towarzystwom Ubezpieczeniowym (TU) „swoją” Grupę klientów z przemysłu spożywczego. Suma składek płaconych przez taką Grupę to nie kilkadziesiąt tysięcy złotych, a milion lub nawet znacznie więcej. Przedsiębiorstwa te są rozrzucone na znacznym obszarze kraju, co w języku ubezpieczeniowym nazywa się rozproszeniem ryzyka ubezpieczeniowego i jego dywersyfikacją. Ma to ogromne znaczenie dla Ubezpieczycieli przy ocenie klientów. Minimalizuje to zajście zdarzenia ubezpieczeniowego skutkującego wypłatą dużych odszkodowań. „Grupa” staje się dla Ubezpieczycieli klientem bardzo atrakcyjnym i pożądanym.
 4. Broker negocjując cenę i warunki ubezpieczeń dla poszczególnych Firm spożywczych z „Grupy” ma odpowiednie argumenty dla uzyskania dla swoich klientów oczekiwanych rezultatów. Takie „zbiorcze” oferty będą tańsze i co najważniejsze będą miały większy zakres ubezpieczanych ryzyk, będą też zawierały dodatkowe klauzule znacznie zwiększające jakość zawieranych ubezpieczeń. Decyzja o cenie i zakresie ubezpieczeń w takich sytuacjach, podejmowana jest zwykle w TU zespołowo z udziałem osoby z wyższego kierownictwa. Dla firmy ubezpieczeniowej, tzn. dla zespołu zaangażowanych underwriterów, jest to atrakcja – powód do satysfakcji. Ubezpieczyciele wiedzą, że w takich wypadkach muszą dać dobrą ofertę, bo klienci negocjują z kilkoma Ubezpieczycielami.
 5. Pojawienie się szkody w jednej z Firm z „Grupy” jest traktowane przez Ubezpieczyciela inaczej niż w przypadku pojedynczego klienta. „Grupa” jest dalej atrakcyjnym partnerem.

Oczywiście, broker dobierając Firmy do takiego wspólnego ubezpieczania się, musi brać pod uwagę dotychczasowy przebieg ubezpieczeń w tych przedsiębiorstwach.

Wszystkie Firmy zainteresowane takim projektem powinny dać wybranemu brokerowi pełnomocnictwa do ich reprezentowania. Ubezpieczyciele muszą wiedzieć, kogo broker reprezentuje i jaka jest z tym związana potencjalna składka ubezpieczeniowa.

Druga wersja powyższego projektu to udział kilku (kilkunastu firm) w Firmie Brokerskiej (FB). Ubezpieczeni są współwłaścicielami FB.

Zrealizowanie opisanego wyżej projektu utrudniają dwie sprawy:

 1. Zarządy Firm z reguły nie poświęcają tym sprawom wystarczająco dużo uwagi. Zwykle całą swoją energię i czas skupiają na podstawowej działalności, tj. na skupie surowca, jego przetwórstwie i sprzedaży gotowych produktów. Na tym się znają i to jest dla nich najważniejsze. Ubezpieczeniami zajmują się inni pracownicy.
 2. Bardzo często brokerzy i agenci obsługujący Firmy powiązani są różnymi więzami (towarzyskie, pokrewieństwo itp.) z osobami z Zarządów lub z pracownikami, którzy zawiadują ubezpieczeniami. Rezygnacja z ich usług może stwarzać potencjalne kłopoty i problemy.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Firmy (jakość zawieranych ubezpieczeń) i oszczędności na ubezpieczeniach rozpatrywane w perspektywie kilku lat (kumulacja tych sum), przedstawiony wyżej projekt wart jest urzeczywistnienia.

Ułatwieniem podjęcia takiej decyzji powinno być wykonanie audytu wszystkich zawartych w Firmie ubezpieczeń. Nasz konsultant, jako niezależny specjalista, może taki audyt wykonać.

 

Krzysztof Zaworowski

kbz@bbuepsilon.pl

 


Współpraca