Podstawowe informacje o ubezpieczeniach dla członków zarządów Spółdzielni Mleczarskich

Znaczenie ubezpieczeń w FirmieNa każdą działalność gospodarczą wywierają wpływ, niezależne od woli ludzkiej, czynniki zewnętrzne. Ich materializacja (czyli czas kiedy się ujawnią) jest niezależna od naszej działalności i woli, czyli mogą pojawić się jutro lub za rok czy nawet za 10 lat. Jedno jest pewne; kiedyś zawsze zdarzy się coś, co może bardzo niekorzystnie oddziaływać na Firmę. Szkody duże, mające istotny wpływ na działalność Firmy, zdarzają się stosunkowo rzadko. Ponieważ są to zdarzenia losowe, możliwym jest, że w konkretnym przedsiębiorstwie aktualne kierownictwo nie miało w ogóle do czynienia z takimi sytuacjami. Takim osobom bardzo trudno jest docenić znaczenie prawidłowo zawartych ubezpieczeń, które chronią ich Firmę. Nie wiedzą też czy ubezpieczenia zostały zawarte w sposób prawidłowy i czy rzeczywiście chronią Przedsiębiorstwo. W takich sytuacjach Zarząd powinien zlecić wykonanie audytu zawartych ubezpieczeń niezależnemu brokerowi.W kilku artykułach, które ukażą się w Nowym Przeglądzie Mleczarskim, omówię rolę i znaczenie podstawowych ubezpieczeń gospodarczych. Omówię też analizę czynników, od których zależy poziom wydatków na ubezpieczenia w Przedsiębiorstwie oraz przedstawię propozycje ich obniżenia. Zmniejszenie kosztów ubezpieczeń o 20% i więcej może nie wyglądać imponująco w skali jednego roku, ale biorąc pod uwagę konieczność ubezpieczania się każdego roku to po pięciu czy dziesięciu latach te liczby wyglądają inaczej. Są to już duże kwoty.

Strony Umów Ubezpieczenia i Pośrednicy

Ubezpieczonym jest zwykle Firma Przemysłu Spożywczego (FPS), z jednej strony i Ubezpieczyciel, który zobowiązuje się do zrefundowania strat Ubezpieczonego powstałych w wyniku zdarzeń ubezpieczeniowych. Ubezpieczona Firma płaci składkę, zgodnie z Umową Ubezpieczenia.

Z reguły jest jeszcze trzecia strona – pośrednik ubezpieczeniowy, jest to agent lub broker. Agent ubezpieczeniowy reprezentuje Ubezpieczyciela i działa w jego interesie. Wiąże ich Umowa Agencyjna, gdzie Ubezpieczyciel upoważnia agenta do składania w jego imieniu ofert ubezpieczenia potencjalnym klientom. Zakład Ubezpieczeń gwarantuje Agentowi wypłatę uzgodnionej prowizji i innych korzyści majątkowych.

Broker natomiast reprezentuje interesy swojego klienta tj. Ubezpieczonego. Mając jego upoważnienie występuje do wielu firm ubezpieczeniowych o przedstawienie ofert ubezpieczenia dla konkretnej Spółdzielni Mleczarskiej. Dostarcza Ubezpieczycielowi wszystkie informacje niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. Tutaj można postawić pytanie czy pośrednik jest potrzebny w procesie zawierania ubezpieczenia. Po krótkiej analizie procesu zawierania ubezpieczeń, przedstawionej poniżej, odpowiedź brzmi – pośrednik jest niezbędny. Dodatkowym argumentem za obecnością brokera jest profesjonalizm pracowników Towarzystw Ubezpieczeniowych, będących dobrze opłacanymi pracownikami najemnymi. Wyceniając ryzyko i ustalając składkę dla Spółdzielni Mleczarskiej kierują się głównie instrukcjami wewnętrznymi i zakresem swoich uprawnień. Nigdy nie dadzą, dla jednej Spółdzielni Mleczarskiej, oferty ze składką niższą niż to, co przewidują korporacyjne wytyczne. Jeśli samodzielnie podejmą decyzję o niższej składce, a dodatkowo zdarzy się szkoda, to taki pracownik ponosi dotkliwe konsekwencje służbowe z utratą pracy włącznie. Pracownicy Firm Ubezpieczeniowych doskonale o tym wiedzą i nie ryzykują, chronią swoje prywatne interesy. Broker powinien być dla nich przynajmniej równorzędnym partnerem w negocjacjach umowy ubezpieczenia. Wybór odpowiedniego profesjonalisty jest gwarancją dobrze zawartych ubezpieczeń.

Umowy ubezpieczenia majątku czy odpowiedzialności cywilnej zawierane są na podstawie  Ogólnych Warunków Ubezpieczeń (OWU). Jest to kilkadziesiąt stron tekstu, pisanego językiem prawniczym i zawierającego bardzo dużo szczegółów technicznych. W OWU sprecyzowana jest nie tylko sprawa odpowiedzialności Ubezpieczyciela za straty poniesione przez Ubezpieczonego, ale podane jest jeszcze więcej postanowień wykluczających odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za niektóre zdarzenia. Mówiąc wprost Umowa Ubezpieczenia będzie chroniła Ubezpieczonego, jeśli zostanie zawarta za pośrednictwem odpowiedniego brokera. W innym przypadku może dojść do zdarzenia, gdzie mimo posiadania ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, ponieważ jego odpowiedzialność za szkodę została w OWU wyłączona.

Sama umowa, zwana polisą, zawiera informacje formalne precyzujące szczegóły ubezpieczenia; czyli nazwę Ubezpieczonego, adres, miejsce ubezpieczenia, przedmiot ubezpieczenia (czyli co ubezpieczamy), wartość ubezpieczanego mienia czy wielkość sum gwarancyjnych w Ubezpieczeniu OC Firmy. W polisie podana jest też informacja o obowiązujących OWU. Oczywiście strony Umowy Ubezpieczenia mogą uzgodnić cały szereg dodatkowych warunków ubezpieczenia zmieniających niektóre postanowienia OWU.

Reasumując, pewność że ubezpieczenia Firmy są zawarte prawidłowo i dobrze chronią jej interesy będziemy mieli wówczas gdy:

  1. Aktualne umowy ubezpieczenia zostaną zaudytowane przez profesjonalistę.
  2. Zawieranie ubezpieczeń zostanie powierzone brokerowi o wysokich kwalifikacjach, który w negocjacjach warunków i zakresu ubezpieczeń będzie równorzędnym partnerem dla pracowników Towarzystwa Ubezpieczeń.
  3. Zakres obowiązków brokera powinien być sprecyzowany w Umowie zawartej między nim a Spółdzielnią Mleczarską.
  4. Broker powinien być zobowiązany do opracowania Programu Ubezpieczeniowego dla Spółdzielni. Program taki powinien składać się z:
  1. Profesjonalnej analizy zagrożeń występujących w Firmie.
  2. Na tej podstawie powinny być dokładnie określone niezbędne rodzaje ubezpieczeń, jakie firma powinna mieć.
  3. Zakres tych ubezpieczeń powinien wynikać z ustaleń analizy występujących zagrożeń. Szczególna uwaga pośrednika powinna być skierowana na wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zamieszczone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń.
  4. Sumy Ubezpieczeń (limity) w poszczególnych ryzykach powinny zabezpieczać Firmę. Wielkość Sum Ubezpieczeń i wielkość Limitów w dodatkowych klauzulach powinna wynikać z analizy potrzeb Firmy.

Nasz konsultant (jako niezależny specjalista) może wykonać audyt aktualnych ubezpieczeń Firmy.

Krzysztof Zaworowski
kbz@bbuepsilon.pl


Współpraca