Rola BIOLACTY podczas społeczno-gospodarczej transformacji Polski w latach 1987-2001

BIOLACTA odegrała wówczas znaczącą rolę w dokonaniu przełomu cywilizacyjnego polskiego sektora rolno-spożywczego

Profesor Halina Karnicka, organizatorką wytwarzania czystych kultur mleczarskich Geneza powstania BIOLACTY, okres lata trzydzieste XX w.

Profesor Halina Karnicka po studiach na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które ukończyła 1932 roku ze stopniem magistra inżyniera i złotym medalem, ze specjalizacją z zakresu mikrobiologii, została zatrudniona w Pracowni Mikrobiologii Instytutu Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Następnie podjęła pracę na stanowisku asystenta, a następnie nauczyciela akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, gdzie pracowała od 1939 do 1950 roku, tam miała narodziny koncepcja wytwarzania czystych kultur mleczarskich. W 1950 roku z dwóch wyższych zawodowych szkół rolniczych w Cieszynie i Łodzi powstała akademicka Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie. Cały zespół Pracowni Czystych Kultur Mleczarskich przeniósł się do Olsztyna. Profesor Halina Karnicka, była organizatorką wytwarzania czystych kultur mleczarskich na zlecenie Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie Pracownia Czystych Kultur Mleczarskich w Cieszynie, która zatrudniała 10 osób produkowane szczepionki do wyrobu masła, twarogów i niektórych serów twardych, wysyłane były do wszystkich zakładów mleczarskich w kraju.

Kluczowymi postaciami w kontynuowaniu dzieła Profesor Haliny Karnickiej i w nadaniu kierunku dalszego rozwoju BIOLACTY byli panowie dyrektorzy; mgr. inż. Bronisław Habaj, prof. Kazimierz Kornacki oraz dr inż. Kazimierz Hoppe.

Dr inż. Andrzej Fetliński kontynuował ich pracę w trudnym i burzliwym okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1988-2001.

 1. Środowisko transformacji społeczno-gospodarczej Polski w latach 1987-2001

W latach 80-tych XX wieku w Polsce nastąpiła wielka zmiana wpływająca na całe społeczeństwo. Była to nie tylko przemiana społeczna, ale również gospodarcza i ustrojowa. Ogół zmian z tym związanych określany jest mianem transformacji systemowej, Transformacja gospodarcza w Europie Środkowej i Wschodniej, oznaczała przejście od gospodarki centralnie zarządzanej do rynkowej. Obejmowała całościową i radykalną zmianę ogólnych celów i warunków gospodarowania wszystkich podmiotów gospodarczych. Warunkiem wykorzystania nowej sytuacji rynkowej była odpowiednia adaptacja organizacyjna przedsiębiorstwa, która skutkowała większym obrotem i zyskiem, W przedsiębiorstwach przemysłu rolno – spożywczego niezbędna okazała się udoskonalona organizacja pracy z wykorzystaniem reengineeringu oraz wykorzystanie szeroko rozumianego benchmarkingu, nowej logistyki, outsourcingu, zarządzania wiedzą, wprowadzania nowoczesnych technik i technologii, zdobywania certyfikatów jakości dotyczących produkcji i wyrobu oraz wprowadzania zarządzania przez jakość.

BIOLACTA pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Fetlińskiego (przedsiębiorstwo zaliczane do grupy średnich przedsiębiorstw) szybko oraz elastycznie zareagowała na zachodzące zmiany systemowe podczas transformacji społeczno-gospodarczej Polski. BIOLACTA przeprowadziła wtedy szereg działań restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia standardów obowiązujących na wolnym rynku europejskim. W okresie transformacji społeczno-gospodarczej BIOLACTA odnotowała i wyróżniała się bardzo wysoką dynamiką wzrostu aktywów/majątku oraz wartości sprzedaży tak na rynku polskim jak i eksportowym, co odbywało się w powiązaniu z intensywnymi innowacjami organizacyjnymi, produktowymi i technologicznymi.

 1. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa BIOLACTA działające podczas transformacji społeczno-gospodarczej Polski, w latach 1987-2001, których inicjatorem i współorganizatorem był dr inż. Andrzej Fetliński
 • Jednostka Innowacyjno- Wdrożeniowa BIOLACTA,
 • Spółdzielnia Pracy BIOLACTA
 • Joint Venture BIOLACTA-TEXEL Sp. z o.o.
 • Rhodia Food BIOLACTA Sp. z o.o.
 1. Utworzenie Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej BIOLACTA, przedsiębiorstwa niezależnego ekonomicznie od Centrali Mleczarskiej, lata 1987-1990 w Olsztynie.

Był to czas aktywnego udziału w budowie zrębów gospodarki rynkowej w Polsce w oparciu o Ustawę z dnia 16 lipca 1987 r. o jednostkach innowacyjno-wdrożeniowych.

Jako przewodniczący rady pracowniczej Zakładu Produkcji Biopreparatów Mleczarskich dr Fetliński rozpoznał możliwości prawno-organizacyjne i technologiczne wydzielenia ze struktur Centrali Mleczarskiej Jednostki Innowacyjno–Wdrożeniowej BIOLACTA, co nastąpiło przy wsparciu Spółdzielni DORADCA z Sopotu, kierowanej wówczas przez Krzysztofa Bieleckiego (były premier) oraz Janusza Lewandowskiego (obecnie europoseł),

Jednostka Innowacyjno–Wdrożeniowa BIOLACTA (JIW BIOLACTA) była pierwszym tego typu przedsiębiorstwem w Polsce w sektorze spożywczym. Istotą aktywności JIW BIOLACTA było wdrażanie w polskim przemyśle spożywczym innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych, które stanowiły więcej niż 50% ogółu przychodów firmy.

Pionierskie w owym czasie przedsiębiorstwo funkcjonujące z wykorzystaniem zasad gospodarki rynkowej i działające w oparciu o Ustawę o Jednostkach Innowacyjno–Wdrożeniowych, powstałą z inicjatywy prof. Sadowskiego, miały prawo samodzielnie ustalać ceny produktów, wykorzystywać samodzielnie wypracowany zysk, ustalać wynagrodzenia dla pracowników, przedtem były to uprawnienia Zjednoczeń/Centralnego Związku Mleczarskiego

W tym czasie ze środków własnych JIW BIOLACTA wybudowano halę technologiczno-produkcyjną, przeprowadzono modernizację budynków administracyjno-produkcyjnych, a także wybudowano nowe magazyny.

Te kluczowe dla rozwoju inwestycje JIW BIOLACTA dokonała w czasie, kiedy Centralny Związku Mleczarstwa przekreślił wsparcie rozwoju BIOLACTY, poprzez decyzję o rezygnacji z kontynuacji budowy wspólnego obiektu dla Zakładu Produkcji Biopreparatów Mleczarskich i Instytutu Mleczarstwa, zasypano wtedy postawione już fundamenty rozpoczętej inwestycji.

W jednostce JIW BIOLACTA wdrożono szereg nowych, opatentowanych i unikalnych w skali europejskiej, a nawet światowej innowacji produktowych, technologicznych i procesowych zastosowanych w polskim przetwórstwie żywności przez; mleczarnie, piekarnie, zakłady mięsne, przetwórstwo owoców i warzyw, chłodnie, oraz instytucje oceny sanitarnej przetwórstwa spożywczego; sanepidy, laboratoria w szpitalach i służby kontroli weterynaryjnej w całym Kraju, które wspomagały funkcjonowanie polskich firm spożywczych na tworzonym wtedy wolnym rynku.

Wiele wdrożonych wtedy innowacji ma zastosowane do dziś, np.; skoncentrowane formy preparatów bakteryjnych, stosowane w przetwórstwie mleczarskim i mięsnym, prekursorskie pasze probiotyczne dla drobiu, cieląt , prosiąt, preparat do wykrywania skażeń surowców pochodzenia zwierzęcego i żywności antybiotykami, który do dziś funkcjonuje jako obowiązująca norma w polskim prawie , biostymulatory, technologię zapobiegania masowym wirusowym zaburzeniom fermentacyjnym powodujących przedtem duże straty w serowarstwie, itd.

JIW BIOLACTA obok wysokiej dynamiki wzrostu aktywów, miała bardzo wysoką dynamikę rozwoju sprzedaży, dynamiczny wzrost zysków kierowanych na inwestycje, a wynagrodzenia pracowników były znacząco wyższe od średniej krajowej.

 1. Powołanie i organizacja Spółdzielni Pracy BIOLACTA, lata 1990-1992,

USTAWA z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, otworzyła drogę do utworzenie Spółdzielni Pracy BIOLACTA.

W oparciu o tę ustawę, dr Fetliński został upoważniony przez pracowników BIOLACTY do przedstawienia koncepcji organizacyjnej utworzenia Spółdzielni Pracy BIOLACTA na zgromadzaniu likwidacyjnym Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich (CZSM) z udziałem ok. 400 spółdzielni mleczarskich.

Była tam również przedstawiana konkurencyjna koncepcja przejęcia BIOLACTY przez firmą handlową powiązaną z likwidowanym CZSM, jednakże w glosowaniu tajnym 90% spółdzielni mleczarskich uczestniczących w zgromadzaniu likwidacyjnym CZSM poparło koncepcję dr Fetlińskiego utworzenia Spółdzielni Pracy BIOLACTA.

Kluczową sprawą dla funkcjonowania Spółdzielni Pracy BIOLACTA było uregulowanie własności gruntów, poprzez ich przejęcie od Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przez co Firma uzyskała też prawo własności do zabudowań produkcyjnych i administracyjnych, oraz magazynów. Na mocy werdyktu Naczelnego Sądu Administracyjnego Spółdzielni Pracy BIOLACTA pozyskała grunty, na których były zabudowania produkcyjne i administracyjne.

Proces w NSA trwał blisko 3-lata, zaznaczyć tu trzeba, że to dr Fetliński podjął inicjatywę oraz aktywność procesową dla pozyskania gruntów na własność przez Spółdzielnię Pracy BIOLACTA i osobiście ponosił odpowiedzialność za rezultat tego krytycznego dla dalszego rozwoju BIOLACTY postępowania.

Następnym kluczowym warunkiem dla gospodarczego funkcjonowania organizowanej Spółdzielni Pracy BIOLACTA, było skuteczne spłacanie 4 mld zł (przed denominacją) w rozliczeniu z likwidatorem Centralnego Związkowi Spółdzielni Mleczarskich.

Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa BIOLACTA oraz Spółdzielnia Pracy BIOLACTA z sukcesem uporały się z problemami ekonomicznymi wywołanymi panującą wtedy hiperinflacją.

 1. Joint Venture BIOLACTA-TEXEL Sp. z o.o. -przedsiębiorstwo w międzynarodowej korporacji Rhone Poulec Group. lata 1991-2001,

Otworzenie możliwości współpracy z zagranicą przyczyniło się do powstawania przedsiębiorstw międzynarodowych, otwierających możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii od zawansowanych technologicznie firm międzynarodowych, co wzmocniło trwałe uczestnictwo naszych przedsiębiorstw na rynkach europejskich.

Spółki typu joint venture przynoszą wiele korzyści. Celami tworzenia przedsięwzięcia typu joint venture są:

 • dostęp do wiedzy i technologii,
 • wspólne opracowanie i wymianę technologii
 • uzyskanie i poszerzenie dostępu do nowych rynków,
 • efekt synergii,
 • dywersyfikacja ryzyka,
 • uzyskanie efektów skali,
 • zapewnienie dostępu do tańszych źródeł zaopatrzenia,

Transformacja organizacyjna jest zawsze przedsięwzięciem o wysoką stawkę, ale w czasach zwiększonej niepewności zewnętrznej niepowodzenia mogą mieć poważniejsze konsekwencje. Rozwój przedsiębiorstw należało upatrywać w transferze nowoczesnych technologii stanowiącym swoistą „lokomotywę”, która nadaje pęd całej gospodarce opartej na wiedzy.

Bardzo dobra sytuacja finansowa i rynkowa JIW BIOLACTA wraz ze Spółdzielnią Pracy BIOLACTA były bazą do utworzenia spółki join venture w globalnym koncernie biotechnologiczno-farmaceutycznym Rhone Poulenc Group.

Dr Fetliński wspólnie z Joelem Polo oraz Felixem Kieczką z RHONE POULENC Group odegrali kluczową rolę w powołaniu i organizacji przedsiębiorstwa J.V. BIOLACTA –TEXEL Sp. z o.o.

Utworzenie Joint Venture BIOLACTA-TEXEL Sp. z o.o. aktywnie wspierał 120 osobowy zespól BIOLACTY, przy równoczesnemu zaangażowaniu managementu RHONE POULENC Group.

Utworzenie Joint Venture BIOLACTA-TEXEL Sp. z o.o wpisuje się w strategię restrukturyzacji przedsiębiorstwa odpowiednio do wymogów otwartego rynku europejskiego, co umożliwiło odegrać BIOLAKCIE rolę znaczącego stymulatora transformacji technologicznej i organizacyjnej polskiego sektora mleczarskiego i spożywczego.

 1. BIOLACTA w okresie transformacji systemowej polskiej gospodarki zaliczana była do liderów na polskim rynku funkcjonalnych i technologicznych komponentów koniecznych przy przemysłowej produkcji żywności, min;
 1. Odnotowano około 50-krotny w warunkach porównywalnych wzrost wolumenu sprzedaży, utrzymując bardzo wysokie 30% średnio roczne tempo wzrostu sprzedaży.

BIOLACTA w tym okresie obok sektora mleczarskiego rozwinęła znacząco sprzedaż na nowe rynki; przetwórstwa mięsa, żywności wygodnej, produkcji lodów, piekarnictwa i cukiernictwa. Głównymi odbiorcami produktów i technologii był w 40% przemysł mleczarski, w 30% przemysł mięsny oraz w 30% przetwórstwo lodów i żywności wygodnej oraz koncentratów spożywczych. Naszymi partnerami było ok. 2000 przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce oraz zagraniczne firmy przetwórstwa spożywczego głownie we Francji, Rosji, na Ukrainie w Kazachstanie i USA.

 1. Bardzo intensywnie rozwijał się eksport, szczególnie do Francji, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Litwy, Łotwy i Estonii, Kirgistanu, min. dzięki skutecznym działaniom marketingowym i wsparciu struktur handlowych RHONE POULENC Group zmonopolizowaliśmy rynek szczepionki kefirowej w Moskwie i Kijowie. W czasie od 1987 do 2001 wartość eksportu wzrosła ok. 200 razy w cenach porównywalnych .
 2. W czasie od 1990 do 2001 dokonano szeregu ważnych inwestycji produkcyjnych min.;
 1. Zaprojektowano i wybudowano ultranowoczesną linię produkcyjną do produkcji skoncentrowanych szczepionek kefirowych, jedyną taką w skali nie tylko europejskiej, ale i światowej, duża części tej produkcji była eksportowana,
 2. Produkcja preparatu pleśni szlachetnej Penicillium nalgiovense, w tym celu wybudowano budynki, wyposażono laboratorium kontroli przebiegu procesu produkcyjnego, uzbrojono linię w maszyny do unikalnej produkcji eksportowej szczepionki Penicillium nalgiovense, stosownej w przemyśle mięsnym do wytwarzania szlachetnych odmian salami. Szczepionka Penicillium nalgiovense była eksportowana i wykorzystana w przemysłach mięsnych Francji, Hiszpanii, Włoch, Argentyny.
 3. W oparciu o udoskonaloną technologię wspólnie z amerykańskim partnerem z Grupy Rhone Poulec, uruchomiono produkcję gamy naturalnych barwników, stosownych w mleczarstwie, przemyśle mięsnym, makaronów i żywności wygodnej,
 4. Wybudowano i wyposażono w nowoczesny sprzęt laboratorium badawcze i kontroli jakości,
 5. Rozpoczęto postępowanie projektowe i inwestycyjne do budowy budynków produkcyjnych i linii produkcyjnej szczepionki do twarogów, jednego z głównych asortymentów polskiego mleczarstwa.

Ustawicznie prowadzone przez BIOLACTĘ inwestycje w latach 1988-2001, spowodowały dynamiczny i stały wzrost aktywów/majątku firmy, które wzrosły kilkadziesiąt razy w w odniesieniu do poziomu wartości aktywów przejętych po Centralnym Związku, Spółdzielni Mleczarskich.

 1. Okres lat od 1987 do 2001 to przede wszystkim znaczący udział BIOLACTY w transformacji organizacyjnej i technologicznej polskiego przetwórstwa spożywczego w celu dostosowaniu funkcji tej gałęzi polskiej gospodarki do zasad gospodarki rynkowej, uzyskania konkurencyjności na otwartym rynku Europejskim.

Poprzez Joint Venture BIOLACTY z TEXELEM w Grupie RHONE POULENC, przetwórstwo spożywcze w kraju miało dostęp do najnowszych technologii światowych wytwarzania, organizacji i dystrybucji żywności, adaptowanych do specyfiki polskiej.

 1. Pakiet biotechnologiczny.

Zakładom przetwórstwa spożywczego w Polsce oferowaliśmy „pakiet biotechnologiczny” zawierający, niezbędne do produkcji „sterowniki technologiczne”, kultury bakterii, enzymy, stabilizatory, itp., wraz z zastosowaniami technologicznymi oraz nieodpłatnym doradztwem technologicznym i organizacyjnym. Oferując „pakiet biotechnologiczny”, BILOLACTA wdrożyła znacząca gamę innowacyjnych produktów oraz nowych technologii, mających zastosowanie do dziś w przetwórstwie rolno-spożywczym w Polsce, min. w wiodących zakładach mleczarskich, MLEKOVITA, MLEKPOL, PIĄTNICA, ŁOWICZ, w zakładach przetwórstwa mięsnego min. Grupa Sokołów, Morliny, Łuków, Dębica, w wytwórniach lodów Grycan, Zielona Budka, Koral, Scheller, Algida. We wdrożeniach uczestniczyła grupa ekspertów z BIOLACTY wraz z ekspertami z międzynarodowej korporacji Rhone Poulenc Group.

 1. BIOLACTA organizowała doroczne naukowe międzynarodowe seminaria „Postęp w technologii wytwarzania żywności” z udziałem najwyższej światowej klasy ekspertów, w tym z Rhone Poulenc Group propagujące najnowsze technologie w obszarze produkcji, higieny i walorów zdrowotnych żywności oraz logistyki żywności. W naszych 11 seminariach uczestniczyło corocznie średnio ok. 400 przedstawicieli polskich oraz rosyjskich, ukraińskich, kazachskich i kirgiskich producentów żywności oraz surowców rolnych.
 2. BIOLACTA w czasie 1991-2001 zorganizowała i finansowała szereg wizyt studyjnych w najnowocześniejszych zakładach spożywczych i laboratoriach badawczych we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Anglii i we Włoszech, w których uczestniczyli czołowi polscy menedżerowie z branży spożywczej.
 3. BIOLACTA wydawała w nakładzie ok. 1000 egzemplarzy i kolportowała kwartalnik naukowy - „Biuletyn Informacyjny BILACTA-TEXEL-BIBIT”, który redagowali eksperci z naszej firmy przy współudziale pracowników naukowych z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego oraz specjalistów z francuskiego TEXELA w Grupie Rhone Poulenc. BIBIT czasopismo niekomercyjne, rozsyłane do firm spożywczych, powiązane merytorycznie z naukowymi seminariami BIOLACTY.

Instrumentarium pakietu biotechnologicznego, doroczne naukowe międzynarodowe seminaria „Postęp w technologii wytwarzania żywności”, organizacja wizyt studyjnych w najnowocześniejszych zakładach spożywczych Europy, kwartalnik naukowy - „Biuletyn Informacyjny BILACTA-TEXEL-BIBIT”, to praktyczne i efektywne działania BIOLACTY, które odegrały istotną rolę w transformacji technologicznej oraz organizacyjnej polskiego przetwórstwa spożywczego, w dostosowaniu do zasad gospodarki rynkowej.

 1. BIOLACTA prowadziła własne badania oraz realizowała wspólne projekty badawcze w strukturach naukowych globalnej korporacji międzynarodowej biotechnologicznej Grupy RHONE POULENC.

BIOLACTA równolegle do badań własnych uczestniczyła jako partner w realizacji dużych międzynarodowych projektów badawczych, których celem było opracowanie nowych technologii w sektorze przetwórstwa żywności oraz poprawy walorów zdrowotnych żywności, finansowanych przez Unię Europejską w ramach IV i V Programów Ramowych Unii Europejskiej, największych programów finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w UE.

Projekty były realizowane wspólnie z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi oraz polskimi uczelniami i instytutami badawczymi;

 1. Uniwersytetem Warmińsko-Mazurski,
 • Wydział Nauki o Żywności,
 • Wydział Biologii i Biotechnologii,
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
 1. Politechnika Łódzka;
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 • Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii,
 • Zakład Mikrobiologii Technicznej,
 1. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 2. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 3. Instytut Piekarnictwa w Bydgoszczy,
 4. Akademia Rolnicza w Poznaniu,
 5. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. BIOLACTA współpracowała także z odpowiednimi instytutami i firmami badawczymi funkcjonującymi w Rosji i w Ukrainie.

Wyniki badań BIOLACTY były aktywnie wykorzystywane przez przemysł mleczarski, co było szczególnie istotne w sytuacji likwidacji polskiego Instytutu Mleczarstwa.

 1. Odpowiedzialność społeczna BIOLACTY, wspomagano rzeczowo i finansowo min.;
 1. Wydziały Nauki o Żywności oraz Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W laboratoriach naszej Firmy, przy merytorycznym wsparciu naszych ekspertów, grupa studentów tych wydziałów wykonała szereg prac magisterskich doktorskich.

Regularnie i nieodpłatnie przekazywano odczynniki, pożywki oraz testy do badań mikrobiologicznych, świadczono gratisowo usługi technologiczne min. suszenia liofilizacyjnego i rozpyłowego serowców i składników zrywności.

 1. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, udział w sponsorowaniu letnich szkół mikrobiologów,
 2. Stowarzyszenie Obrońców Tobruku w Olsztynie,
 3. Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego k/Olsztyna,
 4. Technikum Spożywczo-Gastronomiczne w Olsztynie,
 1. BIOLACTA za doskonałe rezultaty biznesowe i pracę w unowocześnianiu sektora rolno-spożywczego w Polsce, a także za wrażliwość społeczną otrzymała szereg prestiżowych nagród i wyróżnień min.;
 • 2000, Medal Europejski przyznawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club w uznaniu za rozwój eksportu do Rosji i na Ukrainę oraz jakość zarządzania przedsiębiorstwem,
 • 2000, Nagroda Główna Międzynarodowych Targów Food Ingredients Central & Eastern Europe (FI Award 2000) w Warszawie w kategorii naturalnych dodatków funkcjonalnych do żywności. Firma najlepsza w swoim biznesie w Europie Centralnej i Wschodniej.
 • 1999, Ogólnopolski tytuł AGROBIZNESMEN ’99, przyznany mi przez redakcję Agrobazar, Redakcję Rolną 1 programu Polskiego Radia, który prezes Fetliński miał przyjemność odbierać z rąk Prezydenta RP,
 • 1997, Medal- Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej, za współpracę w badaniach i popularyzację nowoczesnej biotechnologii żywności,
 • 1995, CHALLENGE FORCE 260 Nagroda w światowym konkursie grupy Rhone – Poulenc, przyznana BIOLACTA –TEXEL za wysoką dynamikę sprzedaży biopreparatów stosowanych w przetwórstwie spożywczym w Polsce i krajach CIS(Rosja ,Ukraina, Mołdawia) oraz wzorcową strategię marketingową. Najlepsi w Grupie Rhone Poulenc.
 • Medal Krajowego Porozumienia Spółdzielni Mleczarskich, za wkład w rozwój polskiego mleczarstwa,
 • Medal Wojewody Warmińsko-Mazurskiego-; Najzdrowsza Żywność Warmii i Mazur,
 • ATUT Laur 1996; Najlepszy Produkt Warmii i Mazur za skoncentrowaną szczepionką kefirowa,
 • Medal Jubileuszowy Alma Mater Cortoviencis -Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Medal za najwyższa jakość produkcji- Mleko Expo 1998,

Do tych wspaniałych rezultatów przyczynił się polski zespól BIOLACTY wspólnie z międzynarodowym zespołem z Rhone Poulenc Group.

 1. Zarządzanie BILOLACTĄ w latach 2002-2013

W roku 2002 w czasie zmian właścicielskich stanowisko prezesa BIOLACTY powierzono innej osobie, niestety w roku 2013 po 10 latach zarządzania odpowiedzialny za kierowanie BIOLACTĄ, już jako likwidator przeprowadził proces likwidacji BIOLACTY.

Likwidacja BIOLACTY, po blisko 100 latach jej wspanialej historii to wielka strata dla polskiego przetwórstwa spożywczego.

 


Współpraca